Pluto und Caron | Foto: New Horizon; NASA
Pluto und Caron | Foto: New Horizon; NASA